Lektorat Mannheim, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen