Lektorat Karlsruhe, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen