Lektorat Hannover, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen