Lektorat Hamburg, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen