Lektorat Dortmund, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen