Lektorat Bonn, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen