Lektorat Bochum, Lektor, Korrektorat, Korrekturlesen